Yahya چهارشنبه 10 خرداد 1391 21:03 نظرات ()
« كد برنامه : 1267 »

مسئله:

این برنامه ماتریس 3*3 ای را از کاربر دریافت کرده و دترمینان آن را محاسبه کرده و و حاصل را در خروجی نشان می دهد:

توضیح: این برنامه در ابتدا با دو تا حلقه تو در تو داده های ماتریس را در یافت میکند، و ماتریس را به یک تابع میفرستد که آن تابع وظیفه محاسبه دترمینان را دارد. سپس آن تابع نتیجه را به تابع اصلی فستاده و نتیجه در خروجی چاپ میشود!!!


رایگان

جهت مشاهده کردن کد به ادامه مطلب مراجعه کنید.
برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
كد:


#include <iostream.h>

#include <conio.h>


double determin(int matrix[][3]);

void main()

{

                int i,j,matrix[3][3];

                double det=0;

                //Input                             *** www.30pp.mihanblog.com ***

                for(i=0;i<3;i++)

                {

                                for(j=0;j<3;j++)

                                {

                                                cout<<"matrix ["<<i<<"]["<<j<<"]: ";

                                                cin>>matrix[i][j];

                                }

                                cout<<endl;

                }

                //Procces                         *** www.30pp.mihanblog.com ***

                det=determin(matrix);

                //Output                          *** www.30pp.mihanblog.com ***

                cout<<"Determinan is: "<<det<<endl;

                getch();

}

///////////////////////////////////////

double determin(int matrix[][3])

{

                double d=0;


                d +=matrix[0][0]*matrix[1][1]*matrix[2][2];

                d +=matrix[0][1]*matrix[1][2]*matrix[2][0];

                d +=matrix[0][2]*matrix[1][0]*matrix[2][1];


                d -=matrix[0][2]*matrix[1][1]*matrix[2][0];

                d -=matrix[2][1]*matrix[1][2]*matrix[0][0];

                d -=matrix[2][2]*matrix[1][0]*matrix[0][1];


                return d;

}