Bahram Dehghanian پنجشنبه 18 خرداد 1391 09:20 نظرات ()
« كد برنامه : 1288 »

برنامه ای با گرفتن n خروجی زیر را چاپ می کند. جهت مشاهده در ادامه مطلب فایل اجرایی را دانلود کنید.


 رایگان

جهت مشاهده کردن کد به ادامه مطلب مراجعه کنید.
برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
كد:

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int n,i,j,f=0;
cout<<"enter \n";
cin>>n;
cout<<"-------------------\n";
for(i=n;i>0;i--)
{
 for(j=0;j<i;j++)
 cout<<"*";
 cout<<endl;
 f++;
 for(j=0;j<f;j++)
 cout<<" ";
}
getch();
}