مسئله: فلوچارت الگوریتمی را كه عدد را از ورودی می گیرد و مجموع و تعداد اعداد زوج یك عدد را چاپ كند  را رسم كنید.الگوریتمی بنویسید كه مجموع و تعداد اعداد زوج یك عدد را چاپ كند.


" فلوچارت درخواستی "
الگوریتم مجموع اعداد زوج یك عدد