Yahya یکشنبه 23 مهر 1391 02:30 نظرات ()

1.       شروع

2.       اگر شمارنده ی i  بزرگتر از 100 باشد برو به مرحله 5

3.       عدد iام را بگیر و در arr[i] قرار بده

4.       به متغییر i یکی اضافه کن

5.       اگر شمارنده ی j بزرگتراز 100 باشد برو به مرحله 9

6.       به متغییر j یکی اضافه کن

7.       چاپ کن "اعداد زوج اینها هستند: "

8.       اگر ( arr[j] % 2 == 0 ) باشد در آن صورت چاپ کن arr[j]

9.       اگر شمارنده ی k بزرگتراز 100 باشد برو به مرحله 6

10.   به متغییر k یکی اضافه کن

11.   چاپ کن "اعداد فرد اینها هستند: "

12.   اگر ( arr[k] % 2 != 0 ) باشد در آن صورت چاپ کن arr[k]

13.   پایان