Yahya شنبه 25 آذر 1391 22:37 نظرات ()
« كد برنامه : 1328 »

مسئله:

  • برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کرده و بخش پذیری آن عدد بر 3 و 7 را برای ما مشخص کند:
                  برای مثال: عدد 21 به اعداد 3و7 بخش پذیر می باشد.

  • برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کرده و فاکتوریل آن را در خروجی چاپ کند:
       برای مثال:   4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24.


    هر دو برنامه در یک فایل می باشد
    "برنامه ی درخواستی"

             خرید این برنامه از سمی كولن                                   برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید