Mir Ali Babaei یکشنبه 24 آذر 1392 22:10 نظرات ()
این برنامه توسط دوست خوبم بهرام  نوشته شده که به دلیل فعالیت ایشان در سایت من اینها را به وبلاگ انتقال دادم.

برنامه ای كه رشته ای را از ورودی دریافت كرده و سپس آن را بصورت معكوس نمایش می دهد.

رایگان
جهت مشاهده کد به ادامه مطلب مراجعه کنید


<div style="display:none"><b></b>
</div>; multi-segment executable file template.

data segment
    ; add your data here!
    
     strlist label byte
    max db 20
    len db ?
    buffer db 20 dup("$")
    msg1 db "Enter your string: $"
    msg2 db "Revers: $"
    msg3 db "                 www.Semikolon.ir $"
ends

stack segment
    dw   128  dup(0)
ends

code segment
start:
; set segment registers:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov es, ax

    ; add your code here
    ;semikolon.ir        
    lea dx, msg1
    mov ah, 9
    int 21h 
    
    mov ah,0ah
    lea dx,strlist
    int 21h 
    
    mov ah,2h
    mov dl,0
    mov dh,1
    mov bh,0
    int 10h
    ;semikolon.ir
    lea dx, msg2
    mov ah, 9
    int 21h
    
    lea bx,buffer 
    mov ch,0
    mov cl,len
    add bx,cx
    sub bx,1
     ;semikolon.ir   
     mov cl,0
     back:
          
          mov dl,[bx]
          mov ah,02h
          int 21h
          dec bx
          inc cl
          cmp len,cl
          jnz back
             
    endb:
    lea dx, msg3
    mov ah, 9
    int 21h
           
    ;semikolon.ir

    ; wait for any key....    
    mov ah, 1
    int 21h
    
    mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
    int 21h    
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.